Wisconsin Cov Xov Xwm Txog Kev Txiav Nyiaj Yug Me Nyuam - Hmoob

Thov Kev Pab

Luam ib daim ntawv thov kev pab txog nyiaj them yug me nyuam.

Wisconsin Cov Kev Pab Txog Nyiaj Them Yug Me Nyuam

Cov kev pab txog nyiaj them yug me nyuam rau cov niam thiab txiv, nrog rau qhov qhia seb them li cas.

Hloov Ib Qho Kev Them Nyiaj Yug Me Nyuam

Cov cai thiab cov kev hloov cov nqe lus ntawm kev them nyiaj yug me nyuam.

Nyiaj Them Yug Me Nyuam, Medicaid & W-2

Wisconsin cov cai txog W-2, nrog rau kev koom tes thiab qhov uas tsim nyog zam tau. Cov cai hais tias yuav tsum tau them rov qab cov nqi thaum yug me nyuam, thiab yuav kev pab them nqi kho mob rau koj cov me nyuam.

Tsis Pub Neeg Paub & Kev Tiv Thaiv Yam Nraim

Cov laj fai saib xyuas kev them nyiaj yug me nyuam yuav tsum tau tiv thaiv qhov tsis pub neeg paub thiab yam nraim. Luam cov ntawv tso cai qhia tawm cov lus tsis pub neeg paub, los sis thov kev tiv thaiv yam nraim.

Tswj Kev Yuam Kom Them Nqi Yug Me Nyuam

Cov twj uas cov laj fai saib xyuas kev them nyiaj yug me nyuam tej zaum yuav siv los sau cov nyiaj them yug me nyuam.

Tus Me Nyuam Txiv (Leej Txiv)

Qhov zoo ntawm kev nrhiav seb tus me nyuam txiv yog leej twg, los ntawm tsev hais plaub los sis los ntawm kev lees tias yog leej txiv.

Kev Tuav Pov Hwm Los Sis Kev Them Nqi Kho Mob

Them Nyiaj Yug Me Nyuam

Qhov cov neeg them yuav tsum tau paub; tuav cov nyiaj ua hauj lwm; lwm hom cov kev them.

Txais Nyiaj Them Yug Me Nyuam

Koj cov cai hais txog nyiaj them yug me nyuam thiab cov hauj lwm ua ib tug niam txiv, nrog rau cov niam txiv uas tau nyiaj tsoom fwv.

Xam Seb Yuav Them Nyiaj Yug Me Nyuam Pes Tsawg