Wisconsin Department of Children and Families

Protecting Children, Strengthening Families, Building Communities

Disclaimer

 

 

Child Care Licensing Forms & Publications

There are many forms and publications to help child care providers run a child care business in Wisconsin. From policy samples to incident reports, enrollment forms, background checklists, and more, you'll find a variety of resources to help you.

Muaj ntau hom ntaub ntawv ua lus Hmoob.  Nias rau ntawm tus xibxub (arrow) ntawm kem “Translation” yuav muab cov ntaub ntawv sib faib raws li nws hom lus.  Ntaus Hmong rau hauv qhov chaw “Search” yuav sau cov ntaub ntawv uas txhais ua hom lus ntawd los xwb.

Hay varios documentos disponibles en español. Al hacer clic en la flecha que figura en el título de la columna “Translation”, los documentos se clasificarán por idioma. Al ingresar Spanish en el campo “Search”, se mostrarán sólo los documentos que estén traducidos a ese idioma.

 

Licensing Forms and Publications
Number Dated Translation Type Title
0 - N/A  08/12 English PDF Policy Sample - Family Child Care Centers
0 - N/A 08/12 English Word Policy Sample - Family Child Care Centers
0052 05/18 English PDF Vehicle Safety Inspection (DCF-F-CFS0052)
0053 04/19 English PDF Staff Record - Child Care Centers (DCF-F-CFS0053)
0053A 05/16 English PDF Staff Continuing Education Record - Child Care Centers (DCF-F-CFS0053A)
0053A-E 05/16 English Word Staff Continuing Education Record - Child Care Centers (DCF-F-CFS0053A)
0054 03/15 English PDF Staff Health Report - Licensed Child Care Centers (DCF-F-CFS0054)
0055 12/16 English PDF Incident Report - Regulated Child Care (DCF-F-CFS0055)
0055 12/16 English Word Incident Report - Regulated Child Care (DCF-F-CFS0055)
0056 12/08 English PDF Transportation Permission - Child Care Centers (DCF-F-CFS0056)
0056 12/08 English Word Transportation Permission - Child Care Centers (DCF-F-CFS0056)
0057 04/10 English PDF Informed Consent for Observation or Testing by an Outside Agency - Child Care Centers (DCF-F-CFS0057-E)
0058 02/09 English PDF Field Trip or Other Activity Notification/Permission - Child Care Centers (DCF-F-CFS0058)
0058 02/09 English Word Field Trip or Other Activity Notification/Permission - Child Care Centers (DCF-F-CFS0058)
0059 08/10 English PDF Authorization to Administer Medication - Child Care Centers (DCF-F-CFS0059-E)
0059-E 08/10 English Word Authorization to Administer Medication - Child Care Centers (DCF-F-CFS0059-E)
0060 07/13 English PDF Child Health Report - Child Care Centers (DCF-F-CFS0060)
0060 07/13 English Word Child Health Report - Child Care Centers (DCF-F-CFS0060)
0061 01/09 English PDF Intake for Child Under 2 Years - Child Care Centers (DCF-F-CFS0061-E)
0061-E 01/09 English Word Intake for Child Under 2 Years - Child Care Centers (DCF-F-CFS0061-E)
0062 12/14 English PDF Child Care Enrollment (DCF-F-CFS62)
0062 12/14 English Word Child Care Enrollment (DCF-F-CFS62)
0063 10/12 English PDF Licensing Checklist - Group Child Care Centers DCF 251 (DCF-F-CFS0063)
0065 09/18 English N/A Initial License Application - Group Child Care Centers (DCF-F-CFS0065)
0066 04/13 English PDF Entry-Level Training Requirements as of January 1, 2009 - Group Child Care Centers (DCF-P-0066)
0067 09/18 English N/A Initial License Application - Family Child Care Centers (DCF-F-CFS0067)
0069 02/13 English PDF Licensing Checklist - Family Child Care Centers DCF 250 (DCF-F-CFS0069)
0070 06/09 English PDF Licensing Checklist - Day Camps (DCF-F-CFS0070)
0078 09/13 English PDF Staff-to-Child Ratio Worksheet Group Child Care Centers (DCF-F-CFS0078)
0078 09/13 English Word Staff-to-Child Ratio Worksheet Group Child Care Centers (DCF-F-CFS0078)
0101 04/17 English PDF It Shouldn't Hurt to be a Child (DCF-P-PFS0101)
0104 09/09 English PDF Alternate Arrival / Release Agreement - Child Care Centers (DCF-F-CFS0104-E)
0104-E 09/09 English Word Alternate Arrival / Release Agreement - Child Care Centers (DCF-F-CFS0104-E)
0297 03/14 English PDF Exception Request (DCF-F-CFS0297-E)
0297-E 03/14 English Word Exception Request (DCF-F-CFS0297-E)
0460 04/12 English PDF Safety and Emergency Response Documentation - Family Child Care Centers (DCF-F-CFS460)
0503 10/17 English PDF Your Child Care - Is It Legal? (DCF-P-PFS503)
0543 09/13 English PDF Safety and Emergency Response Documentation - Group Child Care Centers (DCF-F-CFS0543)
0602 09/17 English PDF Applicant/Licensee Rights and Responsibilities (DCF-P-PFS0602)
0782 03/09 English N/A Initial License Application - Day Camps for Children (DCF-F-CFS0782)
1675 12/12 English PDF Child Record Checklist - Child Care Centers (DCF-F-CFS1675)
1675 12/12 English Word Child Record Checklist - Child Care Centers (DCF-F-CFS1675)
1675A 10/18 English PDF Staff Record Checklist - Group Child Care Centers (DCF-F-CFS1675A)
2022 03/19 English PDF Ordering Information - Inquiry Packets (DCF-F-CFS2022)
2026 08/18 English PDF Staff Orientation Checklist - Group Child Care Centers (DCF-F-CFS2026)
2026 08/18 English Word Staff Orientation Checklist - Group Child Care Centers (DCF-F-CFS2026)
2027 06/09 English PDF Volunteer Training Confirmation - Group Child Care Centers (DCF-F-CFS2027)
2048 08/16 English PDF Policy Checklist - Group Child Care Centers (DCF-F-CFS2048)
2051 05/19 English PDF Staff Record Checklist - Family Child Care Centers (DCF-F-CFS2051)
2051 05/19 English Word Staff Record Checklist - Family Child Care Centers (DCF-F-CFS2051-E)
2114 05/18 English PDF Continuing Education Record - Independent Reading / Video Viewing (DCF-F-CFS2114)
2114 05/18 English Word Continuing Education Record - Independent Reading / Video Viewing (DCF-F-CFS2114)
2241 11/18 English PDF Initial Licensing Checklist - Family Child Care Centers (DCF-F-CFS2241)
2241 06/17 Spanish PDF Initial Licensing Checklist - Family Child Care Centers (DCF-F-CFS2241-S-E)
2242 03/18 English PDF Initial Licensing Checklist - Group Child Care Centers (DCF-F-CFS2242)
2255 05/12 English PDF Staff Orientation Checklist - Family Child Care Centers (DCF-F-CFS2255)
2255 05/12 English Word Staff Orientation Checklist - Family Child Care Centers (DCF-F-CFS2255)
2344 12/12 English PDF Building Inspection Report - Child Care Centers (DCF-F-CFS2344)
2345 03/09 English PDF Health History and Emergency Care Plan (DCF-F-CFS2345)
2345 03/09 English Word Health History and Emergency Care Plan (DCF-F-CFS2345)
2356 05/19 English PDF Policy Checklist - Family Child Care Centers (DCF-F-CFS2356)
2405 04/09 English PDF Pre-Camp Training Documentation - Day Camps (DCF-F-2405)
2405 04/09 English Word Pre-Camp Training Documentation - Day Camps (DCF-F-2405)
2409 03/09 English PDF Policy Checklist - Day Camps (DCF-F-2409)
2424 04/09 English PDF Counselor-to-Child Ratio Worksheet - Day Camps for Children (DCF-F-2424)
2424 04/09 English Word Counselor-to-Child Ratio Worksheet - Day Camps for Children (DCF-F-2424)
2436 07/17 English PDF Your Guide to Regulated Child Care (DCF-P-2436)
2438 01/09 English PDF Daily Attendance Record - Child Care Centers (DCF-F-CFS2438)
2438 01/09 English Word Daily Attendance Record - Child Care Centers (DCF-F-CFS2438)
2452 04/09 English PDF Child Record Checklist - Day Camps for Children (DCF-F-2452)
2452 04/09 English Word Child Record Checklist - Day Camps for Children (DCF-F-2452)
2453 04/12 English PDF Staff Record Checklist - Day Camps for Children (DCF-F-2453)
2453 04/12 English Word Staff Record Checklist - Day Camps for Children (DCF-F-2453)
2455 04/09 English PDF Counselor-to-Child Ratio While Swimming Worksheet - Day Camps for Children (DCF-F-2455)
2455 04/09 English Word Counselor-to-Child Ratio While Swimming Worksheet - Day Camps for Children (DCF-F-2455)
2456 02/19 English PDF Instructions for Obtaining Forms - Day Camps for Children (DCF-P-2456)
2465 08/09 English PDF Staff-to-Child Ratio While Swimming Worksheet - Group and Family Child Care (DCF-F-2465)
2562 10/18 English PDF Potential Barriers to Obtaining a Child Care Center License (DCF-P-2562)
2563 11/16 English PDF Email Subscription Service BECR (DCF-P-2563)
3038 02/19 English PDF Instructions for Obtaining Forms - Group & Family Child Care Centers (DCF-P-PFS3038)
3066 04/18 English PDF Procedure for Obtaining an Initial License to Operate a Group Child Care Center (DCF-P-PFS3066)
369-E 03/11 English Word Confidential Information Release Authorization (DCF-F-369-E)
369-E-H 03/11 Hmong PDF Ntaub Ntawv Ceev Zoo Cia Tsab Ntawv Tso Cai Qhia Tawm (DCF-F-369-E-H)
369-E-S 03/11 Spanish PDF Autorización Para Revelar Información Confidencial (DCF-F-369-E-S)
4020L 06/17 English PDF Student Immunization Record (DPH-4020L)
4065 05/10 English PDF Procedure for Obtaining an Initial License to Operate a Day Camp for Children (DCF-P-PFS4065)
4066 10/10 English PDF Procedure for Obtaining an Initial License to Operate a Family Child Care Center (DCF-P-PFS4066)
4088 04/10 English PDF Use of 10+ Passenger Vans To Transport Children To and From Schools (DCF-P-PFS4088)
4091 06/12 English PDF Entry-Level Non-Credit Courses for Licensed Child Care (DCF-P-PFS4091)
4099 08/18 English PDF Instructions for Obtaining Child Care Licensing Rule Books and Commentary Manuals (DCF-F-CFS4099)
5286 01/19 English PDF Background Check Checklist - Current Providers With Employees Hired Before 10/01/2018 (DCF-P-5286)
5296 01/19 English Word Background Check Request (DCF-F-5296-E)
5296-H 01/19 Hmong PDF Keeb Kwm Dhau Los Txheeb Xyuas Cov Lus Thov (DCF-F-5296-H)
5296-S 01/19 Spanish PDF Solicitud de Verificación de antecedents (DCF-F-5296-S)
5301 01/19 English PDF Background Check Checklist - Current Providers With New Employees (DCF-P-5301)
5302 01/19 English PDF Background Check Checklist - New Providers (DCF-P-5302)
5317 02/19 English PDF Caregiver Background Check Role Chart (DCF-P-5317)
5318 02/19 English PDF Background Check Checklist - Educational Institutes and Colleges(DCF-P-5318)
5319 02/19 English PDF Background Check Checklist - Contracting and Staffing Agencies (DCF-P-5319)
5331 04/19 English Word Petition for Appeal of Ineligibility Determination (DCF-F-5331-E)
9 11/17 English PDF

Request for Taxpayer Identification Number and Certification (IRS W-9)

Instructions to complete the W-9 form

9 11/17 Spanish PDF

Solicitud y Certificación del Número de Identificación del Contribuyente (IRS W-9)

44192 09/08 English PDF Child Care Immunization Record (F-44192)
0059-H 08/10 Hmong PDF Ntawv Tso Cai Muab Tshuaj Rau Me Nyuam Noj – Chaw Zov Me Nyuam (DCF-F-CFS0059-E-H)
0060-H 07/13

Hmong

PDF Qhia Paub Txog Me Nyuam Kev Noj Qab Haus Huv – Cov Chaw Zov Me Nyuam (DCF-F-CFS0060-E-H)
0061-H 01/09 Hmong PDF Ntaub Ntawv Teev Cia Rau Tus Me Nyuam Tsis Tau Muaj 2 Xyoos - Cov Chaw Zov Me Nyuam (DCF-F-CFS0061-H)
0062-H 12/14 Hmong PDF Ua Npe Zwm Rau Hauv Chaw Zov Me Nyuam (DCF-F-CFS0062H)
0065-H 03/15 Hmong N/A Thawj Dian Ntawv Thov Ntawv Tso Cia - Cov Shaw Zov Me Nyuam Pab Pawg (DCF-F-CFS0065H)
0101-H 04/17 Hmong PDF  Ua ib tus me nyuam nws yeej tsis tsim nyog mob (DCF-P-PFS0101-H)
0503-H 10/17 Hmong PDF Qhov Zov Me Nyuam Rau Koj - Puas Raws Cai? (DCF-P-PFS503-H)
0602-H 11/10 Hmong PDF Tus Ua Ntawv Thov/Tus Tau Ntawv Pov Thawj Cov Cai Thiab Cov Luag Hauj Lwm (DCF-P-PFS0602-H)
2255-H 05/12 Hmong PDF Kev Cob Qhia Rau Cov Neeg Ua Hauj Lwm – Cov Chaw Zov Me Nyuam Hauv Tsev (DCF-F-CFS2255-H)
2345-H 03/09 Hmong PDF Keeb Kwm Kev Mob Nkeeg Thiab Lub Tswv Yim Daim Phiaj Npaj Rau Kev Kho Mob Kub Ceev (DCF-F-CFS2345-H)
2356-H 08/12 Hmong PDF Cov Cai Daim Ntawv Txheeb Ntaub Ntawv – Cov Chaw Zov Me Nyuam Hauv Tsev (DCF-F-CFS2356-H)
2436-H 07/17 Hmong PDF Koj Cov Lus Qhia Rau Kev Zov Me Nyuam Muaj Txoj Cia Tswj (DCF-P-2436-H)
2562-H 05/16 Hmong PDF Cov Teeb Meem Muaj Feem Ua Qhov Tseeb Uas Yuav Los Thaiv Kev Ua Kom Tau Daim Ntawv Tso Cai Rau Qhov Chaw Zov Me Nyuam (DCF-P-2562-H)
4066-H 10/10 Hmong PDF Txoj Kev Ua Kom Tau Ib Daim Ntavw Tso Cai Los Qheb Ib Chav Zov Menyuam Hauv Tsev (DCF-P-PFS4066)
4091-H 06/12 Hmong PDF Qib Qis Tsis-Tau Credit Cov Kev Kawm rau Cov Chaw Zov Me Nyuam Muaj Ntawv Tso Cai (DCF-P-PFS4091-H)
0059-R 08/10 Russian PDF РАЗРЕШЕНИЕ НА ПРИМЕНЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА — ДЕТСКИЕ САДЫ (DCF-F-CFS0059-E-R)
0061-R 01/09 Russian PDF ИНФОРМАЦИЯ, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПРИЕМА РЕБЕНКА ДО 2 ЛЕТ - ЦЕНТРЫ ПО УХОДУ ЗА ДЕТЬМИ (DCF-F-CFS0061-R)
0053-S 08/12 Spanish PDF Registros del Personal - Centros de Cuidado Infantil (DCF-F-CFS0053-S)
0059-S 08/10 Spanish PDF Authorización Para Administrar Medicamentos – Centros de Cuidado de Niños (DCF-F-0059-E-S)
0060-S 07/13 Spanish PDF Informe Médico del Niño – Guarderias (DCF-F-CFS0060-E-S)
0061-S 01/09 Spanish PDF Admision Para Niños Menores de 2 Años – Guarderias (DCF-F-CFS0061-S)
0062-S 12/14 Spanish PDF Inscripción en el Servicio de Cuidado Infantil (DCF-F-CFS0062S)
0065-S 03/15 Spanish N/A Solicitud de Licencia Inicial - Centros Grupales de Cuidado Infantil (DCF-F-CFS0065S)
0067-S 09/18 Spanish N/A Solicitud de Licencia Inicial - Centros de Cuidado Infantil Familiar (DCF-F-CFS0067S)
0101-S 04/17 Spanish PDF No deberia doler ser un niño (DCF-P-PFS0101-S)
0503-S 10/17 Spanish PDF Su programa de cuidado infantil - ¿ es legal? (DCF-P-PFS503-S)
0602-S 11/10

Spanish

PDF Solicitante/Licenciatario Derechos Y Responsabilidades (DCF-P-PFS0602-S)
2255-S 05/12 Spanish PDF Lista de control para la orientación del personal – Centros de Cuidado Infantil Familiar (DCF-F-CFS2255-S)
2345-S 03/09 Spanish PDF Historia Clínica Y Plan de Atención en Caso de Emergencia (DCF-F-CFS2345-S)
2356-S 08/12 Spanish PDF Lista de verificación de política – Centros de Cuidado Infantil Familiar (DCF-F-CFS2356-S)
2436-S 07/17 Spanish PDF Su guía para el cuidado infantil regulado (DCF-P-2436-S)
2562-S 05/16 Spanish PDF Barreras Potenciales Para Obtener Una Licencia Para Un Centro De Cuidado Infantil (DCF-P-2562-S)
4020-S 06/17 Spanish PDF Registro De Vacunas Del Estudiante (DPH-4020S)
4091-S 06/12 Spanish PDF Cursos sin crédito de nivel inicial para centros de cuidado infantil con licencia (DCF-P-PFS4091-S)
4066-S 10/10 Spanish PDF Procedimiento Para la Obtención de Una Licencia Inicial Para Operar un Centro de Cuidado Infantil Familiar (DCF-P-PFS4066)
44192-S 09/08 Spanish PDF Registro De Inmunizaciones Para Guardería Infantil (F-44192-S)
3059 05/18 English PDF Bureau of Early Care Regulation Regional Office Information (DCF-P-PFS3059)
5154 06/18 English PDF Health and Safety Checklist - License Exempt Programs - DCF 251 (DCF-F-5154)
4069 04/19 English PDF DCF 250 - Licensing Rules for Family Child Care Centers w/ Commentary (DCF-P-PFS4069)
4024 12/16 English PDF DCF 251 - Licensing Rules for Group Child Care Centers w/ Commentary (DCF-P-PFS4024)
2532 02/19 English PDF DCF 252 - Licensing Rules for Day Camps for Children w/ Commentary (DCF-P-2532)
5185 04/17 English PDF Center Medication and Injury Log - Directions for Use (DCF-P-5185)
5185-H 04/17 Hmong PDF Daim Ntawv Teev Kev Muab Tshuaj Thiab Raug Mob - Cov Lus Qhia Siv (DCF-P-5185-H)
5185-S 04/17 Spanish PDF Registro de Medicamentos y Lesiones Para Los Centros - Instrucciones de Uso (DCF-P-5185-S)
5202 01/19 English PDF DCF Approved Agencies Offering Non-Credit Child Care Courses (DCF-P-5202)
5201 07/17 English PDF Cleaning, Sanitizing, and Disinfecting in Child Care Settings (DCF-P-5201)
5206 11/18 English PDF Barred Offenses (Crimes Table) - Regulated Child Care (DCF-P-5206)
5209 08/17 English PDF Staff Record Checklist - License Exempt Child Care (DCF-F-5209)
2587 06/18 English Word Wisconsin Shares Participation Contract (DCF-F-2587)
2587-S 06/18 Spanish Word Contrato de Participacion en Wisconsin Shares (DCF-F-2587)
2587-H 06/18 Hmong Word Wisconsin Shares Qhov Kev Koom Daim Ntawv Cog Lus (DCF-F-2587)